категории
За нас

Сдружение „Клъстер-Уелнес БГ” е новоучредена структура, регистрирана през 2013 г. Основателите на сдружението са обединени от идеята за организиране на съвместна маркетингова дейност в областта на уелнес индустрията в страната, стимулиране и организация на съвместна, иновативна и търговска дейност в областта на уелнес бизнеса, създаване на условия за благоприятно развитие и обединяване усилията на бранша за повишаване конкурентноспособността, популяризирането му на национално и международно равнище, внедряване на най-новите за България софтуерни и маркетингови продукти на социалните мрежи в мрежовата икономика и електронния бизнес, повишаване на продуктовото качество на уелнес услугите и преживяванията. Основна цел на сдружението е създраването на ефективен маркетинг на база интегрирана и координирана система на предлагане чрез изграждане на web-портал за уелнес и спа услуги, генериращи и разпространяващи идеи, информация, най-добри практики през клъстера и привнасянето им от други места, т.е. мрежова структура за съвместна дейност между малките и средни предприемачи в уелнес индустрията за създаването и предлагането на стандартизиран туристически здравословен продукт.

Амбициите на основателите са насочени към организирането и провеждането на множество мероприятия, които ще допринесат за развитие на клъстерните дейности, популяризиране на името и дейността на клъстера и неговите услуги, както и за привличане на нови членове и партньори в България и в чужбина.

Основната цел на Сдружение „Клъстер-Уелнес БГ” е постигане на конкурентоспособност на българските търговци и производители, участници в Сдружението. Постигането на тази цел има пряка връзка с досегашните взаимовръзки и сътрудничество между членовете на клъстера и продължението на тези отношения в бъдеще при обезпечаване взаимодействието между членовете за изпълнение на общите клъстерни дейности.  

Членовете на Сдружението са доказали във времето ползата от взаимните контакти и взаимопомощ в дейността си при решаването на текущи и дългосрочни въпроси. През изминалите години на сътрудничество са се наложили отношенията на взаимно партньорство и взаимна помощ. Сътрудничеството и приятелската среда са основен фактор за успешното изпълнение на настоящия проект и за постигане на целите на Сдружение „Клъстер-Уелнес БГ“, заложени в неговата стратегия за развитие.

Отчитайки развитието на уелнеса, като една от мега-тенденциите в развитието на туризма по света и постепенното му навлизане в България, Сдружение „Клъстер-Уелнес БГ” счита, че тази ниша на туристическия пазар открива изключително интересни възможности за инвестиции с висока възвращаемост, което в крайна сметка ще способства за увеличаване на пазарната стойност. Ключова роля за постигане на възходящо и устойчиво развитие на уелнес индустрия на регионално и национално ниво има сътрудничеството и партнирането между предприятия, образователни и неправителствени организации и институции, регионална и централна власт за стимулиране на икономическия растеж. Това дава възможност за съчетаване на принципите на икономическата кооперация с принципите на дигиталната икономика и цифровизирането на хуманния капитал.

Сдружение „Клъстер-Уелнес БГ” е отворена структура. Една от нейните особености е, че крайният резултат на нейното функциониране ще бъде разработването и предлагането на уникални уелнес-продукти и услуги. Клъстерът ще реализира предлаганите услуги както на вътрешен пазар, така и на международен.

Сдружението разглежда себе си като отворена за нови членове структура, чийто икономически успех ще зависи както от диференциацията, от своето разграничаване от конкурентите в сферата на уелнеса, така и от пазарния успех на предлаганите иновации. Клъстер-Уелнес БГ ще изгради и утвърди своя търговска марка за разработване и предлагане на разпознаваем от потребителите уникален продукт с марката „Уелнес за всеки". Сдружението ще запълни една пазарна ниша, в която може да се формира изключително висок пазарен дял за неговите членове, което от своя страна е доказателство за конкурентоспособност и устойчиви пазарни позиции както на национално, така и на международно ниво.

календар събития
членове

Алекс 2002 ЕООД

Фирма "Алекс 2002" ЕООД е член и един от осемте основатели на Сдружение „Клъстер -Уелнес БГ", кооперирани на вертикален принцип. Учредители на Сдружението са иновативни фирми, ръководени от хора, които ценят образованието, отдадени са на общността и работят за колективна визия на съответната индустрия.

ТиЕл Студио

Ние сме творческа компания с много идеи в уеб и графичния дизайн. Ние се опитваме да направим най-добрата симбиоза между нашата гледна точка и желанията на клиентите.

Филипополис тур ООД

Туристическа компания "Филипополис тур " ООД е лицензиран туроператор с № 05396, издаден от Министерство на Икономиката. "Филипополис тур" ООД притежава застрахователен сертификат "Туроператорска отговорност" към застрахователна полица № 13160101500000002 на ЗК "Алианс България"АД. "Филипополис тур" е член на АБТТА (АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРОПЕРАТОРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ).